ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ HUUROVEREENKOMST

Artikel 0 – Over deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de huurovereenkomst tussen de huurder en verhuurder.

Artikel 1 – Algemeen

1.1 De verhuurder stelt opslagruimte ter beschikking aan de huurder conform de bepalingen in deze overeenkomst met als enig doel de opslag van toegestane goederen en wanneer van toepassing in overeenstemming met het Huishoudelijk Reglement.

1.2 De huurder bevestigt de opslagruimte bezocht en geïnspecteerd te hebben en aanvaardt dat deze geschikt is voor het overeengekomen doel en voldoet aan het verwachte veiligheids- en beveiligingsniveau.

1.3 Daarnaast aanvaart de huurder dat de opgegeven afmetingen van de opslagruimte een schatting zijn, waarbij afwijkingen geen recht geven op een prijsaanpassing.

Artikel 2 – De overeenkomst en huurperiode

De huurovereenkomst wordt standaard afgesloten voor minimaal 1 maand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Na deze periode wordt de overeenkomst automatisch verlengd met aansluitende perioden van 1 maand tot eventuele schriftelijke opzegging, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3 – Verplichtingen van de huurder

3.1 De huurder is verplicht om de opslagruimte te gebruiken op een manier waarbij de omgeving, het milieu en eventuele andere gebruikers hier geen hinder van ondervinden.

3.2 De huurder is verplicht om wijzigingen in de op pagina 1 genoemde contact-, adres- en betaalgegevens schriftelijk aan de verhuurder door te geven.

3.3 De overeenkomst is persoonlijk waardoor het verboden is om de overeenkomst aan derden over te dragen zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder. Het is ook niet toegestaan de opslagruimte (gedeeltelijk) onder te verhuren of deze door derden te laten gebruiken.

Artikel 4 – Verplichtingen van de verhuurder

4.1 De verhuurder neemt de nodige maatregelen die in redelijkheid verlangd kunnen worden ter voorkoming van schade aan de opgeslagen goederen. De verhuurder gebruikt de opgeslagen goederen niet en geeft deze niet bij derden in bewaring of in gebruik.

Artikel 5 – Beëindiging van de huurovereenkomst

5.1 Wilt u een aflopende overeenkomst niet verlengen? De opzegging dient schriftelijk te gebeuren met inachtneming van de opzegtermijn van 2 weken. Na het succesvol opzeggen ontvangt de huurder een bevestiging per mail. Bij het ontbreken van een opzegging wordt de overeenkomst automatisch verlengd.

5.2 Indien de opgeslagen goederen niet worden opgehaald voor de einddatum van de huurperiode, dan gaat de huurder daarmee een nieuwe huurperiode aan.

5.3 De huurder is verplicht om de opslagruimte aan het einde van de huurovereenkomst in de oorspronkelijk staat terug op te leveren, wat inhoudt dat deze geheel ontruimd, vrij van sloten en gebruikssporen dient te zijn.

Artikel 6 – Huurprijs & Betaling

6.1 De huurder is de huur bij vooruitbetaling verschuldigd. Bij een eventuele stornering is de huurder in verzuim ten aanzien van de verhuurder.

6.2 De afgesproken huurprijs geldt op de datum van ingang van de huurovereenkomst. De verhuurder is gerechtigd de afgesproken huurprijs periodiek te herzien. Een eventuele verhoging van de huurprijs zal minimaal 1 maand voor aanvang aan de huurder worden doorgegeven. Prijsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd en geven geen recht op ontbinding.

6.3 De huurder gaat ermee akkoord dat de toegang tot de opslagruimte geweigerd kan worden op het moment dat de huurder verzuimt om de huurprijs binnen de afgesproken termijn te voldoen. Bij 2 maanden verzuim is de verhuurder ook bevoegd om de huurovereenkomst onmiddellijk te beëindigen.

6.4 Zodra de huurder in verzuim is dan wel de huurprijs of een vergoeding verschuldigd krachtens de overeenkomst niet betaald is binnen de 30 dagen na de overeengekomen betaaldatum dan verwerft verhuurder de volgende aanvullende rechten:

(a) de mogelijkheid tot het aanbrengen van een nieuw slot,

(b) de mogelijkheid, naar eigen inzicht, de goederen te verwijderen uit de storage unit teneinde deze over te brengen naar alternatieve opslaglocaties zonder enige aansprakelijkheid voor enig verlies of schade ten gevolge van deze verwijdering/overdracht,

(c) de mogelijkheid om alle kosten die voortvloeien uit de verwijdering en overdracht van de goederen aan de huurder in rekening te brengen alsook de bijkomende opslagkosten elders samen met alle kosten die herhaalde verwijderingen/overdrachten met zich zouden meebrengen,

(d) de mogelijkheid de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en vervolgens de huurder een bezettingsvergoeding in rekening te brengen voor een bedrag gelijk aan de maandelijkse huurprijs,

(e) de mogelijkheid voor verhuurder de goederen in de opslag unit als verlaten goederen (res derelicta) te beschouwen en zich, naar eigen goeddunken, te ontdoen van deze goederen. De opbrengsten van een verkoop in overeenstemming met artikel 6.4 komen aan verhuurder toe voor zover noodzakelijk ter betaling van eventuele kosten van verhuurder naar aanleiding van de uitoefening van de rechten onder dit artikel en ter kwijting van alle andere sommen verschuldigd aan verhuurder uit hoofde van deze overeenkomst. Het saldo van de opbrengsten zal aan de huurder terugbetaald worden. Indien een huurder niet gelokaliseerd kan worden of nalaat het saldo van de opbrengsten te innen, zal verhuurder het saldo van de opbrengsten verder bijhouden voor rekening van de huurder. Niets in dit artikel zal afbreuk doen aan verhuurder recht op betaling inzake huurgelden of enige andere som verschuldigd uit hoofde van deze overeenkomst en dit ongeacht of verhuurder er al dan niet voor gekozen heeft de rechten hierboven aangegeven uit te oefenen.

4.8 De huurder gaat ermee akkoord dat alle goederen in de storage unit tot zekerheid dienen van verhuurder haar recht op betaling van de huurprijs, kosten of enige andere som verschuldigd en dat de toegang tot de goederen kan geweigerd worden tot op het moment dat alle uitstaande sommen betaald zijn. De huurder aanvaardt tevens dat deze zekerheid op de goederen in de storage unit tot een verlies van eigendom kan leiden.

Artikel 7 – Zekerheid en aanvullende zekerheid

7.1 De verhuurder kan de huurder verplichten een aanvullende verzekering af te sluiten. Ook is de verhuurder gerechtigd om aanvullende zekerheid van de huurder te verlangen voor de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen.

7.2 De opgeslagen goederen in de gehuurde opslagruimte dienen als extra zekerheid voor de nakoming van de verplichting van de huurder ten opzichte van de verhuurder. De huurder verpandt alle in de gehuurde ruimte opgeslagen goederen aan de verhuurder en verklaart hierdoor tot de verpanding bevoegd te zijn. Ook verklaart de huurder dat op de verpande goederen geen beperkte rechten rusten.

Artikel 8 – Schade & Aansprakelijkheid

8.1 De huurder dient de gehuurde opslagruimte goed afgesloten te houden. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, diefstal of verlies van de opgeslagen spullen. De huurder vrijwaart de verhuurder voor aanspraken van derden.

8.2 De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade toegebracht aan de persoon of goederen van de huurder door de gevolgen van zichtbare en onzichtbare gebreken aan de gehuurde ruimte of het complex waar de gehuurde ruimte deel van uitmaakt, van stagnatie in de bereikbaarheid, voorziening van gas, water, elektriciteit, warmte, de gevolgen van weersomstandigheden, brand, in- en uitstroming van gassen of vloeistoffen en van overige stoornis of tekortkomingen, tenzij er sprake is van grove schuld of ernstige nalatigheid van de verhuurder.

8.3 De huurder is verplicht de opgeslagen spullen afdoende te verzekeren tegen onder andere brand, blikseminslag, diefstal, water, vandalisme en meer.

8.4 Bij aansprakelijkheid van de verhuurder, blijft deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan de totale huurprijs, waarbij de verhuurder niet aansprakelijk gesteld kan worden voor gevolgschade of schade door het toedoen van derden.

8.5 De huurder is volledig aansprakelijk voor herstel van de door hem/haar toedoen aangebrachte schade aan de gehuurde opslagruimte, aan het gebouw waar de opslagruimte deel van is en aan de voorziening in en rond dit gebouw.

8.6 In geval van overmacht is de verhuurder gerechtigd zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst op te schorten. Indien deze periode van overmacht langer dan een maand duurt, dan zijn beide partijen bevoegd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst te ontbinden. Indien de huurder wegens overmacht niet tijdig kan beschikken over zijn spullen, dan is de verhuurder op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig.

8.7 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden ten aanzien de verhuurder vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich het feit heeft voorgedaan dat de gebruiker deze rechten en/of bevoegdheden heeft gegeven.

Artikel 9 – Privacy & Persoonsgegevens

9.1 De verhuurder respecteert de privacy van de huurder en zal de persoonlijke gegevens van de huurder beschermen. De persoonsgegevens van de huurder worden door de verhuurder verwerkt overeenkomstig met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

9.2 De huurder aanvaardt dat zijn/haar persoonsgegevens door de verhuurder worden opgeslagen en verwerkt voor administratieve doeleinden, informatievoorziening en marketing.

9.3 De verhuurder heeft het recht om de door bewakings- en camerasystemen opgeslagen informatie te gebruiken om te bepalen of de huurder zijn verplichtingen naleeft. Bij overtreding kan de huurovereenkomst direct beëindigd worden.

Artikel 10 – Klachten

Eventuele klachten dienen uiterlijk binnen 14 dagen nadat de klacht zich voordoet met de verhuurder worden gedeeld via het opgegeven e-mailadres. Klachten die ter kennis van de verhuurders worden gebracht na het einde van de huur worden niet in behandeling genomen.

Artikel 11 – Toegang tot de gehuurde opslagruimte

11.1 De verhuurder kan verplicht worden om medewerking te verlenen aan een eventuele doorzoeking door de overheid, douane of justitie. De huurder bevestigd hiervan op de hoogte te zijn en kan de verhuurder niet verplichten tot een vergoeding van eventuele opgelopen schade.

11.2 De verhuurder kan de verhuurde opslagruimte betreden om deze te inspecteren of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. De huurder zal hiervan op de hoogte gesteld worden.

11.3 Indien de huurovereenkomst is beëindigd en de huurder zijn/haar opgeslagen goederen niet ontruimt, machtigt de huurder de verhuurder om de zaken die zich in de gehuurde ruimte bevinden af te voeren, te vernietigen, op te slaan of te executeren. Wanneer deze goederen nog in bezit van de verhuurder zijn is de huurder gerechtigd deze goederen op te eisen van de verhuurder, onder de voorwaarde dat de huur aan alle (betalings)verplichtingen heeft voldaan, inclusief eventuele rente en gemaakte kosten.

11.4 De verhuurder is gerechtigd de openingstijden te wijzigen.

Artikel 12 – Toepasselijke recht & geschillen

12.1 De verhuurder behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren, wanneer deze wijzigingen geen sterke nadelige gevolgen hebben voor de huurder.

12.2 Indien zich een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.

12.3 Indien één of meerdere artikelen uit deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, dan blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.

12.4 Indien de verhuurder niet constant een strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de artikelen in deze voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat de verhuurder het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen in de voorwaarden te verlangen.

Artikel 13 – Toepasselijke recht & geschillen

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Indien er een geschil voorkomt, wordt altijd eerst geprobeerd dit onderling te beslechten, voordat het wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Blok56 - Webdesign & Grafisch ontwerp ×

Blok56, één ontwerpburo voor uw complete visuele communicatie. Het ontwerp van uw logo tot complete huisstijl, (product)fotografie, virtuele tours en natuurlijk uw website of webshop.

Ook zin om een project te starten? Neem contact met ons op, dan gaan we bouwen aan uw merk!

Contactinformatie

Emmasingel 56, 6001 BD Weert

Ontwerpburo:Blok56.nl
Email:info@blok56.nl
Telefoon:+31 (0) 495 623 646
Scroll naar top