ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ HUUROVEREENKOMST

Artikel 1: HUURPRIJS – BETALING

1.1 De in de schriftelijke huurovereenkomst vermelde huurprijs blijft ongewijzigd, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 De huurder aanvaardt dat de huurprijs eenzijdig aangepast kan worden, indien marktomstandigheden daar aanleiding toe geven. Indien de huurder van mening is dat de huurprijsaanpassing niet redelijk is, dan kan de huurder de huurovereenkomst opzeggen gedurende een periode van 30 dagen na het moment waarop de huurder van de huurprijsverhoging kennis heeft genomen dan wel redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen.
1.3 De huurder is gehouden de overeengekomen huurprijs stipt en zonder korting of verrekening te
voldoen voor aanvang van een nieuw huurtermijn.
1.4 Indien huurder na sommatie nalatig blijft in de nakoming van zijn financiële verplichting voortkomend uit de huurovereenkomst heeft de verhuurder het recht de huurder de toegang tot het gebouw en zijn gehuurde ruimte te ontzeggen, totdat de huurder aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
1.5 Indien huurder na 30 dagen nalatig blijft in de nakoming van zijn financiële verplichting voortkomend uit de huurovereenkomst heeft de verhuurder het recht aanspraak te maken op een vergoeding van schade, kosten en rentederving.
1.6 In geval van een betalingsachterstand zullen de eventuele te maken kosten voor een incassoprocedure volledig op rekening van de huurder komen.
1.7 In geval van een betalingsachterstand van tenminste twee maanden heeft de verhuurder het recht het gehuurde te ontruimen en vrij te geven voor verhuur aan derden.
1.8 Huurder dient de verhuurder schriftelijk (post of mail) te informeren indien adres en/of bankrekeningnummer wijzigt.
1.9
Verhuurder behoudt zich het recht voor de huurovereenkomst te allen tijde eenzijdig te ontbinden, zonder opgaaf van reden.
1.10 Huurder betaald €25,- borg bij het ontvangen van de sleutel en badge. Deze krijgt hij terug wanneer hij deze weer inlevert.

Artikel 2: GEBRUIK

2.1 Het gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt als opslagruimte. Ieder ander gebruik is verboden. Het is de huurder enkel toegestaan de ruimte te betreden voor het plaatsen of ophalen van goederen.
2.2 De huurder heeft 7 dagen per week 24 uur per dag toegang tot de opslagruimte. Verhuurder is vrij de openingstijden te wijzigen. Een aanpassing van de openingstijden leidt niet automatisch tot een aanpassing van de overeengekomen prijs.
2.3 Het gehuurde wordt uitsluitend door de huurder gebruikt. Het is de huurder niet toegestaan de ruimte geheel of ten dele aan derden in gebruik te geven of te verhuren, tenzij dit schriftelijk met de verhuurder
overeengekomen is.
2.4 Wanneer geen toegang tot het pand kan worden verkregen, meldt de huurder zich bij Storage World.
2.5 Bij het betreden van het gehuurde is het verboden iemand mee te laten liften.
2.6  Het is verboden elektrische of andere mechanische toestellen aan te sluiten of te gebruiken, zaken aan de wanden van het gehuurde te bevestigen, gaten te boren in de wanden van het gehuurde.
2.7 Het verwijderen van afval uit het gehuurde geschiedt door de klant. In geval van nalatigheid dienaangaande wordt aan de klant minimaal € 40,00 schoonmaakkosten in rekening gebracht.
2.8 Indien de huurder schade of onregelmatigheden constateert, meldt hij dit voor Maarheeze direct bij het kantoor gelegen aan Stationsstraat 8, 6026 CV Maarheeze. Of belt 06-22526885. Voor de locatie Budel bij het kantoor aan de Fabrieksstraat 79, 6021RC Budel. Of belt 06-54386809.
2.9 Het opslaan van bij wet verboden artikelen, toxische, ontvlambare en/of gevaarlijke stoffen, dan wel opslag van aan bederf onderhevige en levende have is verboden.
2.10 Het is niet toegestaan de vloer zwaarder dan 250 kg per m² te belasten.
2.11
Het is huurder niet toegestaan zaken in zijn ruimte en in het gebouw te veranderen, aan te brengen of weg te breken, ook niet aan leidingen en dergelijke.
2.12 Indien de huurperiode afloopt dient het gehuurde schoon en stofvrij te worden opgeleverd. Eventuele kosten voor het terugbrengen in originele staat zal door de verhuurder aan de huurder worden doorberekend.
2.13 Overlast wordt niet geaccepteerd en daarom is de huurder verplicht: afval direct af te voeren; huisdieren buiten het pand te laten; transportmiddelen terug te plaatsen na gebruik geen geluidsoverlast te produceren; de motor van zijn voertuig af te zetten zodra hij zich in het gehuurde bevindt.
2.14 In het pand is het verboden te roken.
2.15 Wanneer de huurder enige schade aan het pand veroorzaakt, zal de verhuurder de kosten van de reparatie verhalen bij de huurder.
2.16 Alle zaken die na het aflopen van de overeenkomst nog in het gehuurde of op het terrein van de verhuurder gevonden worden en voorheen toebehoorden aan huurder zullen door de verhuurder mogen worden verwijderd. Eventuele kosten voor het verwijderen van de goederen zal door de verhuurder aan de huurder worden doorberekend.

Artikel 3: AANPRAKELIJKHEID – VERZEKERING

3.1 Wij zijn niet verzekerd voor uw spullen.
3.2 De huurder dient zelf voor de verzekering van zijn goederen zorg te dragen. De huurder dient zelf bij zijn/ haar eigen verzekering door te geven waar inboedel opgeslagen is.
3.3 De verhuurder is jegens huurder niet aansprakelijk voor de gevolgen van zichtbare of onzichtbare gebreken aan het gehuurde.
3.4 De verhuurder is niet aansprakelijk voor geleden schade, door welke oorzaak dan ook, of vermissing van zaken welke huurder in het gehuurde opgeslagen heeft.
3.5 Huurder vrijwaart de verhuurder van alle aansprakelijkheid van schade door derden aan goederen opgeslagen in het gehuurde dan wel persoonlijk letsel. Indien op verzoek van huurder goederen door de verhuurder vervoert worden vrijwaart huurder de verhuurder van alle aansprakelijkheid van schade, diefstal of vermissing.
3.6 Huurder gaat ermee akkoord dat op het terrein en in het gebouw video opnamen worden gemaakt en maximaal 60 dagen worden bewaard. De video opnamen worden gebruikt voor beveiligingsdoeleinden.

Mobile units – 1 2 MOVE

3.7 Huurder is verantwoordelijk voor het goed verpakken en inladen van de unit. Deze dient rekening te houden met het feit dat de unit nog vervoerd dient te worden.
3.8  Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade voortkomend uit het niet goed verpakken of inladen van de unit.
3.9  Verhuurder zal de unit op behoedzame en zorgvuldige manier vervoeren en opslaan.

Artikel 4: TOEGANG

4.1 De verstrekte pincode/ toegangsbadge dient enkel door huurder zelf of door een bij de verhuurder bekend bevoegd persoon gebruikt te worden en nimmer aan derden verstrekt te worden.
4.2 Bij aankomst dient de huurder altijd zijn pincode of toegangsbadge bij een toegangscontrolepunt in te voeren.
4.3 De huurder is verantwoordelijk voor personen die hij meebrengt naar de vestiging. Schade veroorzaakt door personen die de huurder heeft meegenomen heeft worden op huurder verhaalt.
4.4 Wacht bij het betreden van het gehuurde tot de toegangsdeur volledig geopend is.
4.5 Voor het vervoer in het gebouw dient de huurder de hiervoor beschikbare transportmiddelen te gebruiken. De transportmiddelen zijn gratis te gebruiken en moeten na gebruik terug geplaatst worden.
4.6 De nooduitgangen dienen enkel in geval van nood gebruikt te worden.
4.7 Indien de huurder zijn toegangscode vergeten heeft of zijn toegangsbadge kwijt is, dient hij dit zo spoedig mogelijk te melden bij het kantoor, zodat de juiste maatregelen genomen kunnen worden.

Artikel 5: GEBRUIK

5.1 Verhuurder zal de ruimte in goede staat onderhouden. Huurder is verplicht om eventuele onderhoudsgebreken direct aan de verhuurder te melden.
5.2 Huurder dient alle maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan het perceel of eigendommen van derden.
5.3 Huurder is verplicht om tijdig een melding te maken van dreigende of reeds ontstane schade aan het gehuurde of aan onroerende zaken waarvan de ruimte deel uitmaakt.
5.4 Indien er naar het oordeel van de verhuurder reparaties of andere werkzaamheden verricht dienen te worden, is de huurder verplicht de benodigde personen in het gehuurde toe te laten en de te verrichten werkzaamheden te gedogen zonder dat daarvoor een schadevergoeding of vermindering van de prijs kan worden gevorderd. Zulks geldt niet alleen voor reparaties of andere werkzaamheden maar ook voor renovaties of wijzigingen in en rond het gehuurde.
5.5 De verhuurder heeft te allen tijde het recht zich toegang tot het gehuurde te verschaffen. De verhuurder zal toegang verschaffen tot het gehuurde aan politie en justitie, brandweer en douane indien zij hiertoe verzoeken. Van het verschaffen van toegang zal de verhuurder, waar mogelijk, de huurder van te voren op de hoogte stellen. Indien zulks niet mogelijk is, zal de verhuurder de huurder achteraf op de hoogte stellen. De huurder is niet  verantwoordelijke voor eventuele schade welke geleden wordt door het verschaffen van toegang aan politie en justitie, brandweer en douane.
5.6 Indien er zich in het gehuurde een calamiteit voordoet en de huurder niet tijdig ter plaatse kan zijn, heeft de verhuurder het recht de unit te betreden en de zich in de gehuurde ruimte bevindende goederen veilig te stellen.

Artikel 6 PERSOONSGEGEVENS

6.1 Enkel de persoonsgegevens genoteerd op de overeenkomst worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst. Een maand nadat de overeenkomst is beëindigd worden de gegevens verwijderd/ gewist.
6.2 Alleen voor de medewerkers van Storage World zijn de gegevens inzichtelijk.
6.3 De gegevens worden nooit met derden gedeeld en worden ook niet gebruikt voor reclame doeleinden.
6.4 De toegangscontrole in Budel registreert wanneer er gebruik wordt gemaakt van de tag om de deur te openen. Deze gegevens worden bij Storage World Budel enkel bekeken door medewerkers om ongebruikelijke activiteiten te signaleren en om wanbetalers de toegang te weigeren. In dit systeem zijn enkel naam en unitnummer geregistreerd.
6.5 Wij maken gebruik van cameratoezicht. Deze beelden worden voor plm. 4 weken opgenomen en daarna verwijderd.

Blok56 - Webdesign & Grafisch ontwerp ×

Blok56, één ontwerpburo voor uw complete visuele communicatie. Het ontwerp van uw logo tot complete huisstijl, (product)fotografie, virtuele tours en natuurlijk uw website of webshop.

Ook zin om een project te starten? Neem contact met ons op, dan gaan we bouwen aan uw merk!

Contactinformatie

Emmasingel 56, 6001 BD Weert

Ontwerpburo:Blok56.nl
Email:info@blok56.nl
Telefoon:+31 (0) 495 623 646
Scroll naar top